TRẦN VĂN
 • TRẦN VĂN
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0818508579
 • tranvan. dantocnoitrudakrlap@gmail.com
 • Hiệu trưởng từ tháng 6/2019
Thầy Ngô Đình Minh
 • Thầy Ngô Đình Minh
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0914186163
 • minhphtthptlqddaknong@gmail.com
 • Phụ trách chuyên môn
Thầy Lê Hồng Phong
 • Thầy Lê Hồng Phong
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0905724711
 • phongphtthptlqddaknong@gmail.com