Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
72/2020/QH14 17/11/2020 Luật, Luật Bảo vệ Môi Trường
71/2020/QH14 16/11/2020 Luật, Luật Sửa đổi bổ xung một số Điều của Luật, phòng chống nhiễm virut gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người( HIV/AIDS)
67/2020/QH14 13/11/2020 Luật, Luật sửa đổi bổ xung một số Điều của Luật Xử lý vi phạm Hành chính
68/2020/QH14 13/11/2020 Luật, Luật cư trú
69/2020/QH14 13/11/2020 Luật, Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thep hợp đồng
70/2020/QH14 13/11/2020 Luật, Luật Thỏa Thuận Quốc tế
66/2020/QH 14 11/11/2020 Luật, Luật Biên Phòng
số 45/2019/QH14 20/11/2019 Luật, Bộ Luật Lao Động
55/2014-QH 13 23/06/2014 Luật, Đề Cương Luật bảo vệ môi trường năm 2014